World Grain - August 2018 - 12

NEWSREVIEW

O'Neil retires after 12 years with IGP
0$1+$77$1.$16$686²-D\2¶1HLOUHWLUHGDVVHQLRUDJ
ULFXOWXUDOHFRQRPLVWDWWKH,*3,QVWLWXWHDW.DQVDV6WDWH8QLYHUVLW\
DIWHU\HDUVHIIHFWLYH-XQH
2¶1HLOMRLQHGWKH,*3,QVWLWXWHLQZLWK\HDUVRIH[SHUL
HQFH LQ GRPHVWLF DQG LQWHUQDWLRQDO FRPPRGLW\ PDUNHWV +H WDXJKW
PDQ\ ,*3 ,QVWLWXWH FRXUVHV IRFXVHG RQ JUDLQ SXUFKDVLQJ DQG
ULVNPDQDJHPHQW
2¶1HLOUHPDLQHGDFWLYHLQWKHJUDLQLQGXVWU\VHUYLQJRQWKH)HHG
$VVRFLDWLRQ &RQWUDFWV DQG$UELWUDWLRQ &RPPLWWHH DORQJ ZLWK SXE
OLVKLQJDZHHNO\RFHDQIUHLJKWDQGWUDQVSRUWDWLRQUHSRUWDQGWUDYHOHG
WRGLIIHUHQWFRXQWULHVRQJUDLQH[SRUWUHODWHGEXVLQHVV
:KHQ 2¶1HLO EHJDQ ZLWK ,*3 OHVV WKDQ  FRXUVHV ZHUH RI
fered annually.
6KDZQ7KLHOHLQWHULPDVVRFLDWHGLUHFWRURIWKH,*3VDLG2¶1HLO
KDV EHHQ D FULWLFDO SOD\HU LQ KHOSLQJ ,*3 LQFUHDVH WKH QXPEHU RI
FRXUVHV LW RIIHUV :LWK WKH VXSSRUW RI WKH FRPPLVVLRQ SDUWQHUV
2¶1HLODQGWKHLQVWLWXWHIDFXOW\OHGFRXUVHVRQVLWHDQGGLVWDQFH
FRXUVHVLQ
³-D\KDVEHHQDQDPD]LQJWHDPPHPEHUDQGLQVWUXPHQWDOGULYHU
WRWKHJURZWKDQGVXFFHVVRIWKH,*3,QVWLWXWHRYHUWKHODVW\HDUV´
7KLHOH VDLG ³+LV GHGLFDWLRQ DQG SDVVLRQ IRU WKH ,*3 ,QVWLWXWH DQG
PHHWLQJLWVPLVVLRQKDVUHDOO\VKRZQRYHUWKH\HDUVWKURXJKKLVH[
WHQVLYHZRUNZLWKPDQ\VWDNHKROGHUVDQGVXSSRUWHUV´
,QDGGLWLRQWRKLVH[WHUQDOZRUN2¶1HLOZDVDIDFXOW\PHPEHURI
JUDLQVFLHQFHDQGLQGXVWU\DW.DQVDV6WDWH
³-D\KDVEHHQDSURGXFWLYHDQGLQWHJUDOPHPEHURIWKH,*3WHDP

Jay O'Neil helped increase the number of courses IGP offers.
Photos courtesy of IGP.
IRU PRUH WKDQ D GHFDGH´ VDLG *RUGRQ 6PLWK GLUHFWRU RI WKH ,*3
,QVWLWXWH DQG KHDG RI WKH *UDLQ 6FLHQFH DQG ,QGXVWU\ 'HSDUWPHQW
³+LV WHDP¿UVW DWWLWXGH VXEMHFW PDWWHU H[SHUWLVH DQG LQVWLWXWLRQDO
NQRZOHGJHZLOOEHJUHDWO\PLVVHG:HWKDQN-D\DJDLQIRUDOOKLVHI
IRUWVWREXLOGRXUSURJUDPVDQGZLVKKLPZHOOLQUHWLUHPHQW´

Ardent Mills earnings jump in fiscal 2018
CHICAGO, ILLINOIS, U.S. - Earnings after taxes of Ardent Mills
LLC in the year ended May 27 were $197 million, up 30% from $152
PLOOLRQLQ¿VFDO$UGHQW0LOOVVDOHVZHUHELOOLRQXS
IURPELOOLRQ
$UGHQW0LOOV¿QDQFLDOUHVXOWVZHUHLQFOXGHGLQWKH)RUP.DQ
QXDOUHSRUWRI&RQDJUD%UDQGV,QF&KLFDJR¿OHG-XO\ZLWKWKH
866HFXULWLHVDQG([FKDQJH&RPPLVVLRQ
$ FRQGHQVHG EDODQFH VKHHW IRU 'HQYHU &RORUDGR 86EDVHG
$UGHQW0LOOVLQFOXGHGLQWKH&RQDJUDUHSRUWHVWLPDWHG$UGHQW0LOOV
DVVHWVDVRI0D\DWELOOLRQXSPLOOLRQRUIURP
D \HDU HDUOLHU /LDELOLWLHV ZHUH HVWLPDWHG DW  PLOOLRQ GRZQ
PLOOLRQRUIURPWKH\HDUEHIRUH7KH¿JXUHVLQGLFDWH
QHWHTXLW\RIELOOLRQDVRI0D\XSPLOOLRQRU
from a year earlier.
&RQDJUD VDLG LWV VKDUH RI SUR¿WV IURP LWV HTXLW\ PHWKRG LQYHVW
PHQWHDUQLQJVZHUHPLOOLRQLQ¿VFDOXSIURP
PLOOLRQLQ¿VFDO5HVXOWVLQ¿VFDOLQFOXGHGDPLOOLRQ

EHQH¿WWR&RQDJUDLQFRQQHFWLRQZLWKD³JDLQRQWKHVXEVWDQWLDOOLT
XLGDWLRQRIDQLQWHUQDWLRQDOMRLQWYHQWXUH´
³,QDGGLWLRQ$UGHQW0LOOVHDUQLQJVZHUHKLJKHUWKDQWKH\ZHUHLQ
WKHSULRU\HDUSHULRGVGXHWRPRUHIDYRUDEOHPDUNHWFRQGLWLRQVDQG
FRQWLQXHGLPSURYHPHQWLQRSHUDWLQJHIIHFWLYHQHVV´&RQDJUDVDLG
Ardent Mills represents the largest part of Conagra's equity
PHWKRGLQYHVWPHQWV$UGHQW¶VPLOOLRQRISUR¿WVDIWHUWD[HVDF
FRXQWIRURIPLOOLRQLQDIWHUWD[LQFRPHHDUQHGE\DOORI
&RQDJUD¶VLQYHVWPHQWVUHSRUWHGVHSDUDWHO\
&RQDJUDKROGVDVWDNHRI$UGHQW0LOOVDQGRZQHUVKLS
RILWVRWKHUMRLQWYHQWXUHV&RQDJUDUHFHLYHGGLYLGHQGVIURPHTXLW\
PHWKRGLQYHVWPHQWVLQ¿VFDORIPLOOLRQ$\HDUHDUOLHU
WKHFRPSDQ\¶VGLYLGHQGVZHUHPLOOLRQ
&RQDJUDKDGSXUFKDVHVRIPLOOLRQIURPHTXLW\PHWKRGLQ
YHVWHHVLQ¿VFDOGRZQIURPPLOOLRQLQ¿VFDO
2WKHU RZQHUV RI $UGHQW 0LOOV LQFOXGH &DUJLOO  VWDNH DQG
&+6,QF

CHS Sunprairie opens new terminal
/$16)25'1257+'$.27$86²&+66XQSUDLULHRSHQHG
LWVQHZ:LOH\WHUPLQDOQHDU/DQJIRUG1RUWK'DNRWD86DFFRUGLQJ
to media reports.
7KH WHUPLQDO ZLOO VKXWWOH ZKHDW DQG VR\EHDQV DQG ZLOO KROG
EXVKHOVRIJUDLQDQGKDQGOHDFDUWUDLQ
7KHIDFLOLW\LV&+66XQSUDLULH¶VWKQHZWHUPLQDO
$VSDUWRIWKHULEERQFXWWLQJRQ-XQHJUDLQZDVGHOLYHUHGE\
WZRJUDLQSURGXFHUVZKRELGRQWKHRSSRUWXQLW\WREHQH¿WWKHORFDO
DPEXODQFHVHUYLFH
&+66XQSUDLULH¶VFRUHEXVLQHVVLVJUDLQZLWKDJURQRP\RSHUDWLRQV
12

EDVHG RXW RI %RZEHOOV 1RUWK 'DNRWD 86 DQG D MRLQW YHQWXUH
ZLWK(QHUEDVH&RRSHUDWLYH5HVRXUFHVDQG%RUGHU$J	(QHUJ\WR
SURYLGHDJURQRP\VHUYLFHVNQRZQDV'DNRWD$JURQRP\3DUWQHUV
WKDW KDV D IRRWSULQW WKDW FRYHUV DQ DUHD IURP :DVKEXUQ WR WKH
&DQDGLDQERUGHU
&+66XQSUDLULHFRRSHUDWLYHLVRQHRIPDQ\FRPSDQ\RZQHGOR
FDOO\JRYHUQHGVHUYLFHFHQWHUVWKDWDUHSDUWRI&+6,QF$FFRUGLQJ
WR6RVODQG3XEOLVKLQJ¶VGrain & Milling Annual&+6,QFKDV
JUDLQVWRUDJHIDFLOLWLHVZLWKWRWDOOLFHQVHGJUDLQVWRUDJHFDSDFLW\
RIPLOOLRQEXVKHOV
August 2018 / World Grain / www.World-Grain.com


http://www.World-Grain.com

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain - August 2018

http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_03_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_02_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_01_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_12_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_11_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_10_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/20111_09_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_08_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_07_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_06_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_05_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_04_01
http://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_08_01
http://www.nxtbookMEDIA.com