World Grain - November 2019 - 18

NEWSREVIEW

CBH completes A$240 million network expansion
PERTH, AUSTRALIA - The CBH Group invested A$240
million in the network this year to enhance supply chain ef¿FLHQF\PDLQWDLQWKHQHWZRUNDQGH[SDQGVWRUDJHFDSDFLW\
,QWKHPRQWKVHQGHG6HSW&%+DGGHGDSSUR[LPDWHO\
PLOOLRQWRQQHVRIQHZSHUPDQHQWVWRUDJHLQVWDOOHGWKURXJKSXW HQKDQFHPHQW SURMHFWV DW  UHFHLYDO VLWHV DQG VHW XS 
QHZZHLJKEULGJHV
7KHLQYHVWPHQWLVSDUWRI&%+¶VRQJRLQJLQYHVWPHQWLQWR
WKHQHWZRUNWRNHHSIHHVFRPSHWLWLYHLQFUHDVHWKURXJKSXWFDSDFLW\DQGH൶FLHQF\DQGPHHWH[SRUWGHPDQG
3LHWHU9HUPHXOHQ&%+JHQHUDOPDQDJHURISURMHFWGHOLYHU\VDLGWKHZRUNVFRPSOHWHGWKLV\HDUEXLOWRQWKHDFFHOHUDWHGSDFHRIGHOLYHU\RIQHWZRUNSURMHFWVLQUHFHQW\HDUV
³6LQFHZHKDYHDGGHGPRUHWKDQPLOOLRQWRQQHV
RI SHUPDQHQW VWRUDJH DQG GHOLYHUHG PRUH WKDQ  WKURXJKSXWHQKDQFHPHQWSURMHFWVWKDWHQDEOHV&%+WRUHFHLYHJUDLQ
IDVWHUPHDQLQJUHGXFHGZDLWLQJWLPHVDWVLWHGXULQJKDUYHVW´
9HUPHXOHQVDLG³
%HQ0DFQDPDUD&%+JHQHUDOPDQDJHURIRSHUDWLRQVVDLG
WKHRQJRLQJLQYHVWPHQWLQWKHQHWZRUNZRXOGSURYLGHJURZHUV
ZLWKDQLPSURYHGDQGPRUHH൶FLHQWQHWZRUN
³%\DGGLQJVWRUDJHWRWKHQHWZRUNDQGLPSURYLQJRXUFDSDELOLWLHVLQLQORDGLQJJUDLQZHDUHVWHDGLO\ZRUNLQJWRZDUG

PHHWLQJWKHLQFUHDVHGSDFHDWZKLFKJURZHUVDUHGHOLYHULQJDW
KDUYHVWWLPH´0DFQDPDUDVDLG
&%+KDVFRPSOHWHGWKHODVWRIWKHSHUPDQHQWVWRUDJHH[SDQVLRQ SURMHFWV IRU KDUYHVW LQFOXGLQJ WKH ODUJHVW RI WKLV
\HDU¶VSURMHFWVDWWKH0F/HYLHUHFHLYDOVLWH
0F/HYLH KDV SHUPDQHQWO\ WULSOHG LQ VL]H ZLWK 
WRQQHVRIQHZVWRUDJHDGGHGWKURXJKVL[QHZRSHQEXONKHDGV
ZLWKWZRQHZ¿[HGFRQYH\RUORDGLQJV\VWHPVWKDWFDQUHFHLYH
JUDLQIURPWUXFNVDWWRQQHVSHUKRXU7KHVLWH¶VWRWDOFDSDFLW\LVQRZDSSUR[LPDWHO\WRQQHV2WKHUVLWHVLQFOXGH
x %URRPHKLOO±WRQQHVDGGHGIURPWZRRSHQEXONKHDGVWZR'ULYH2YHU*ULGV'2*VLQVWDOOHGDQGDQ
H[LWZHLJKEULGJH
x &UDQEURRN±WRQQHVDGGHGIURPVL[RSHQEXONKHDGV WKUHH QHZ FRQYH\RU ORDGLQJ V\VWHPV DQG RQH
FRQYH\RU ORDGLQJ V\VWHP XSJUDGHG WR  WRQQHV SHU
KRXU,QDGGLWLRQWUD൶FÀRZKDVEHHQLPSURYHGDFURVV
WKHVLWH
x :LFNHSLQ±WRQQHVDGGHGIURPWZRRSHQEXONKHDGVDQGWKHSHUPDQHQWXSJUDGHRIWZRH[LVWLQJHPHUJHQF\RSHQEXONKHDGVWZRQHZFRQYH\RUORDGLQJV\VWHPVDQHZH[LWZHLJKEULGJHDQHZWUXFNPDUVKDODUHD
DQGUHORFDWLRQRIVDPSOHKXWWRLPSURYHWUD൶FÀRZ

Engineered Solutions. Inspired Execution.

2905 SE 5th Street Ames, IA 50010 * (515) 232-0442 * www.tsargent.com
18
November 2019 / World Grain / www.World-Grain.com
DESIGN * ENGINEER * CONSTRUCT


http://www.tsargent.com

World Grain - November 2019

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain - November 2019

World Grain - November 2019 - 1
World Grain - November 2019 - 1
World Grain - November 2019 - 2
World Grain - November 2019 - 3
World Grain - November 2019 - 4
World Grain - November 2019 - 5
World Grain - November 2019 - 6
World Grain - November 2019 - 7
World Grain - November 2019 - 8
World Grain - November 2019 - 9
World Grain - November 2019 - 10
World Grain - November 2019 - 11
World Grain - November 2019 - 12
World Grain - November 2019 - 13
World Grain - November 2019 - 14
World Grain - November 2019 - 15
World Grain - November 2019 - 16
World Grain - November 2019 - 17
World Grain - November 2019 - 18
World Grain - November 2019 - 19
World Grain - November 2019 - 20
World Grain - November 2019 - 21
World Grain - November 2019 - 22
World Grain - November 2019 - 23
World Grain - November 2019 - 24
World Grain - November 2019 - 25
World Grain - November 2019 - 26
World Grain - November 2019 - 27
World Grain - November 2019 - 28
World Grain - November 2019 - 29
World Grain - November 2019 - 30
World Grain - November 2019 - 31
World Grain - November 2019 - 32
World Grain - November 2019 - 33
World Grain - November 2019 - 34
World Grain - November 2019 - 35
World Grain - November 2019 - 36
World Grain - November 2019 - 37
World Grain - November 2019 - 38
World Grain - November 2019 - 39
World Grain - November 2019 - 40
World Grain - November 2019 - 41
World Grain - November 2019 - 42
World Grain - November 2019 - 43
World Grain - November 2019 - 44
World Grain - November 2019 - 45
World Grain - November 2019 - 46
World Grain - November 2019 - 47
World Grain - November 2019 - 48
World Grain - November 2019 - 49
World Grain - November 2019 - 50
World Grain - November 2019 - 51
World Grain - November 2019 - 52
World Grain - November 2019 - 53
World Grain - November 2019 - 54
World Grain - November 2019 - 55
World Grain - November 2019 - 56
World Grain - November 2019 - 57
World Grain - November 2019 - 58
World Grain - November 2019 - 59
World Grain - November 2019 - 60
World Grain - November 2019 - 61
World Grain - November 2019 - 62
World Grain - November 2019 - 63
World Grain - November 2019 - 64
World Grain - November 2019 - 65
World Grain - November 2019 - 66
World Grain - November 2019 - 67
World Grain - November 2019 - 68
World Grain - November 2019 - 69
World Grain - November 2019 - 70
World Grain - November 2019 - 71
World Grain - November 2019 - 72
World Grain - November 2019 - 73
World Grain - November 2019 - 74
World Grain - November 2019 - 75
World Grain - November 2019 - 76
World Grain - November 2019 - 77
World Grain - November 2019 - 78
World Grain - November 2019 - 79
World Grain - November 2019 - 80
World Grain - November 2019 - 81
World Grain - November 2019 - 82
World Grain - November 2019 - 83
World Grain - November 2019 - 84
World Grain - November 2019 - 85
World Grain - November 2019 - 86
World Grain - November 2019 - 87
World Grain - November 2019 - 88
World Grain - November 2019 - 89
World Grain - November 2019 - 90
World Grain - November 2019 - 91
World Grain - November 2019 - 92
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/20111_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_08_01
https://www.nxtbookmedia.com