World Grain - May 2020 - 41

SUPPLY AND LOGISTICS
,QUHVSRQVHWRWKHLQVX൶FLHQWVXSSO\RIUDZJUDLQVWKH
JRYHUQPHQW WRRN XUJHQW VWHSV WR DYRLG GLVUXSWLRQ DQG
&KLQD *UDLQ 5HVHUYHV *URXS &*5& WKH RQO\ VWDWH
RZQHGJUDLQUHVHUYHVFRPSDQ\SOD\HGDPDMRUUROHLQ
VXSSO\LQJ UDZ JUDLQV E\ FRPSO\LQJ ZLWK WKH QDWLRQDO
LQVWUXFWLRQVRI³HQVXULQJVXSSO\DQGVWDELOL]LQJWKHPDU
NHW´&*5&ZDVDFWLYHO\RUJDQL]LQJLWVJUDLQVWRUDJHGH
SRWV IRU GLVWULEXWLRQ LQ HSLGHPLF DUHDV DQG LPPHGLDWHO\
GHOLYHUHGUDZJUDLQVIURPWKHVWRFNVWRSURFHVVLQJSODQWV
WKDWUHVXPHGIRUFRQWLQXRXVSURGXFWLRQRIULFHÀRXUDQG
QRRGOHVDQGPHHWLQJWKHHVVHQWLDOIRRGQHHGVRIUHVLGHQWV
GXULQJWKHHSLGHPLFSHULRG6RXUFHVUHSRUWWKDW&*5&¶V
VWDWHUHVHUYHJUDLQVWRFNVDUHVX൶FLHQWWRH൵HFWLYHO\PHHW
PDUNHWQHHGV,Q+XEHL3URYLQFHWKHUHVHUYHJUDLQVDWWKH
JUDLQVWRUDJHGHSRWVLQFLWLHVDUHIXOODQGFDQPHHWWKH
VXSSO\IRUPLOOLRQSHRSOHIRUDWOHDVWKDOID\HDU
'XH WR WKH HSLGHPLF SUHYHQWLRQ DQG FRQWURO PHD
VXUHV JUDLQ ORJLVWLFV ZHUH SURIRXQGO\ LPSDFWHG 7KH
WUDQVSRUWDWLRQLQGXVWU\KDGGL൶FXOW\UHVXPLQJRSHUD
WLRQV DQG ODERU FRVWV ZHUH LQFUHDVHG 7R HQVXUH WKH
VXSSO\RIHVVHQWLDOIRRGVDOOORFDOLWLHVDFWLYHO\FDOOHG
RQ WKH WUDQVSRUWDWLRQ DGPLQLVWUDWLRQ DW DQ HDUO\ VWDJH

www.World-Grain.com / World Grain / May 2020

WRGHFODUHWKHWUDQVSRUWDWLRQRIJUDLQEDVHGSURGXFWVDV
HPHUJHQF\JRRGV:LWKWKHVOLJKWUHPLVVLRQRIWKHHSL
GHPLFURDGWUDQVSRUWZDVUHVWRUHGDQGWKHLPSDFWRQ
SURFHVVLQJHQWHUSULVHVZDV OHVVHQHG
IMPACT ON PRICES
7KHSULFHVRIZKHDWÀRXUULFHDQGFRRNLQJRLOLQFUHDVHG
VOLJKWO\GXULQJWKHSDQGHPLFSHULRGEXWRYHUDOOSULFHV
KDYHUHPDLQHGVWDEOH7KLVZDVDWWULEXWHGWRWKHJRY
HUQPHQW¶VH൵RUWWRHQVXUHDQDGHTXDWHVXSSO\DQGWDN
LQJH[WUHPHO\VWL൵DFWLRQDJDLQVWFULPLQDOEHKDYLRUVRI
KRDUGLQJJRXJLQJDQGSUR¿WHHULQJ0RUHLPSRUWDQWO\
&KLQDZDVDEOHWRPDLQWDLQVHOIVX൶FLHQF\LQIRRGDQG
WKHJOREDOLPSDFWRIWKHFULVLVWRWKH&KLQHVHJUDLQLQ
GXVWU\ ZDV OLPLWHG ,W¶V UHSRUWHG WKDW WKH UHSHUWRU\ RI
SDGG\ULFHDQGZKHDWLQ&KLQDLVHQRXJKIRUWKHZKROH
SRSXODWLRQ IRU RQH \HDU 7KH VX൶FLHQF\ RI WKH JUDLQ
UHSHUWRU\LQ&KLQDVLJQL¿FDQWO\PLWLJDWHGWKHVKRUWDJH
RIUDZPDWHULDOVWRWKHJUDLQSURFHVVLQJLQGXVWULHVDQG
KHOSHGNHHSJUDLQSULFHVVWDEOH
7KH SULFH RI ZKHDW LQFUHDVHG VOLJKWO\ WR DERXW
 IURP  SHU WRQQH WKH SULFH RI SDGG\ ULFH
LQFUHDVHG WR  IURP  SHU WRQQH DQG ZKLWH

41


http://www.bbca.com.tr http://www.World-Grain.com

World Grain - May 2020

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain - May 2020

World Grain - May 2020 - 1
World Grain - May 2020 - 2
World Grain - May 2020 - 3
World Grain - May 2020 - 4
World Grain - May 2020 - 5
World Grain - May 2020 - 6
World Grain - May 2020 - 7
World Grain - May 2020 - 8
World Grain - May 2020 - 9
World Grain - May 2020 - 10
World Grain - May 2020 - 11
World Grain - May 2020 - 12
World Grain - May 2020 - 13
World Grain - May 2020 - 14
World Grain - May 2020 - 15
World Grain - May 2020 - 16
World Grain - May 2020 - 17
World Grain - May 2020 - 18
World Grain - May 2020 - 19
World Grain - May 2020 - 20
World Grain - May 2020 - 21
World Grain - May 2020 - 22
World Grain - May 2020 - 23
World Grain - May 2020 - 24
World Grain - May 2020 - 25
World Grain - May 2020 - 26
World Grain - May 2020 - 27
World Grain - May 2020 - 28
World Grain - May 2020 - 29
World Grain - May 2020 - 30
World Grain - May 2020 - 31
World Grain - May 2020 - 32
World Grain - May 2020 - 33
World Grain - May 2020 - 34
World Grain - May 2020 - 35
World Grain - May 2020 - 36
World Grain - May 2020 - 37
World Grain - May 2020 - 38
World Grain - May 2020 - 39
World Grain - May 2020 - 40
World Grain - May 2020 - 41
World Grain - May 2020 - 42
World Grain - May 2020 - 43
World Grain - May 2020 - 44
World Grain - May 2020 - 45
World Grain - May 2020 - 46
World Grain - May 2020 - 47
World Grain - May 2020 - 48
World Grain - May 2020 - 49
World Grain - May 2020 - 50
World Grain - May 2020 - 51
World Grain - May 2020 - 52
World Grain - May 2020 - 53
World Grain - May 2020 - 54
World Grain - May 2020 - 55
World Grain - May 2020 - 56
World Grain - May 2020 - 57
World Grain - May 2020 - 58
World Grain - May 2020 - 59
World Grain - May 2020 - 60
World Grain - May 2020 - 61
World Grain - May 2020 - 62
World Grain - May 2020 - 63
World Grain - May 2020 - 64
World Grain - May 2020 - 65
World Grain - May 2020 - 66
World Grain - May 2020 - 67
World Grain - May 2020 - 68
World Grain - May 2020 - 69
World Grain - May 2020 - 70
World Grain - May 2020 - 71
World Grain - May 2020 - 72
World Grain - May 2020 - 73
World Grain - May 2020 - 74
World Grain - May 2020 - 75
World Grain - May 2020 - 76
World Grain - May 2020 - 77
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/20111_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_08_01
https://www.nxtbookmedia.com