World Grain - July 2020 - 40

MILLING OPERATIONS

Flour color and ash
considerations

Both are important in wheat and flour quality assessment
by Jeff Gwirtz

)ORXUFRORULVDQLPSRUWDQWFRQVLGHUDWLRQLQZKHDWDQGÀRXU
TXDOLW\ DVVHVVPHQW ,Q WKH SURGXFWLRQ HQYLURQPHQW ÀRXU
streams and grades are frequently examined visually using a
ÀRXUVOLFNDQGD3HNDUWHVW9LVXDOH[DPLQDWLRQLVVXEMHFWLYH
LQQDWXUHDQGLQÀXHQFHGE\WKHOLJKWLQJDYDLODEOHLQWKHPLOO
DV ZHOO DV SHUVRQDO SHUFHSWLRQ /DERUDWRU\ HTXLSPHQW XVLQJ
sophisticated technologies and following exacting procedures
LVRIWHQHPSOR\HGWRUHGXFHVXEMHFWLYLW\DQGSURYLGHGH¿QLWLYHDQGUHSHDWDEOHPHDVXUHVRIÀRXUFRORU
Many wheat crop reports utilize these instruments to meaVXUHDQGUHSRUWÀRXUFRORUDQLPSRUWDQWTXDOLW\PHDVXUHIRU
millers and their customers. Tristimulus color measure of
ÀRXU LV D QXPHULFDO V\VWHP WR PHDVXUH D VDPSOH¶V OLJKWQHVV
(L*) on a scale of 0 to 100 and "chromaticity," or hue, on two
scales each running from -60 to +60 for green-red (a*) and
EOXH\HOORZE
+LJK/
YDOXHVLQGLFDWHDEULJKWFRORUDQG
KLJKHU E
 YDOXHV LQGLFDWH PRUH \HOORZ )ORXU FRORU LV LQÀX40

HQFHGE\WKHZKHDW¶VHQGRVSHUPFRORUSDUWLFOHVL]HDQGÀRXU
DVKFRQWHQWRIWHQD൵HFWLQJWKHFRORURIWKH¿QLVKHGSURGXFW
)ORXUSDUWLFOHVL]HLVDQLPSRUWDQWIDFWRULQERWKWKHSHUFHSWLRQDQGPHDVXUHPHQWRIÀRXUFRORU,QVRPHÀRZVKHHWVWZR
ÀRXUVPD\EHVHSDUDWHGXVLQJWZRGL൵HUHQWVHWVRIÀRXUFORWK
LQVHULHV7KHWZRÀRXUVWUHDPVJHQHUDWHGPD\KDYHUHPDUNDEO\VLPLODUDVKFRQWHQWVEXWDSSHDUTXLWHGL൵HUHQWLQWHUPV
RIFRORUREVHUYHGRUPHDVXUHG)RUH[DPSOHWKH¿UVWRUWRS
ÀRXUVHSDUDWHG&RDUVH6L]LQJV5)LQH6L]LQJV50LGGOLQJV&DQG0LGGOLQJV&KDGDVKFRQWHQWVRI
DQGUHVSHFWLYHO\7KHVHFRQGRUERWWRP
ÀRXUVHSDUDWHGKDGDVKFRQWHQWVRIDQG
UHVSHFWLYHO\0RVWRIWHQWKH¿UVWRUWRSÀRXUUHPRYHG
LV ¿QHU DQG ZKLWHU WKDQ WKH VHFRQG ÀRXU UHPRYHG ZKLFK LV
FRDUVHUDQGDSSHDUVGDUNHUERWKYLVXDOO\DQGZKHQPHDVXUHG
using various color measurement instruments.
Flour color visual assessment and measurement is challengJuly 2020 / World Grain / www.World-Grain.com


http://www.World-Grain.com

World Grain - July 2020

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain - July 2020

World Grain - July 2020 - 1
World Grain - July 2020 - 1
World Grain - July 2020 - 2
World Grain - July 2020 - 3
World Grain - July 2020 - 4
World Grain - July 2020 - 5
World Grain - July 2020 - 6
World Grain - July 2020 - 7
World Grain - July 2020 - 8
World Grain - July 2020 - 9
World Grain - July 2020 - 10
World Grain - July 2020 - 11
World Grain - July 2020 - 12
World Grain - July 2020 - 13
World Grain - July 2020 - 14
World Grain - July 2020 - 15
World Grain - July 2020 - 16
World Grain - July 2020 - 17
World Grain - July 2020 - 18
World Grain - July 2020 - 19
World Grain - July 2020 - 20
World Grain - July 2020 - 21
World Grain - July 2020 - 22
World Grain - July 2020 - 23
World Grain - July 2020 - 24
World Grain - July 2020 - 25
World Grain - July 2020 - 26
World Grain - July 2020 - 27
World Grain - July 2020 - 28
World Grain - July 2020 - 29
World Grain - July 2020 - 30
World Grain - July 2020 - 31
World Grain - July 2020 - 32
World Grain - July 2020 - 33
World Grain - July 2020 - 34
World Grain - July 2020 - 35
World Grain - July 2020 - 36
World Grain - July 2020 - 37
World Grain - July 2020 - 38
World Grain - July 2020 - 39
World Grain - July 2020 - 40
World Grain - July 2020 - 41
World Grain - July 2020 - 42
World Grain - July 2020 - 43
World Grain - July 2020 - 44
World Grain - July 2020 - 45
World Grain - July 2020 - 46
World Grain - July 2020 - 47
World Grain - July 2020 - 48
World Grain - July 2020 - 49
World Grain - July 2020 - 50
World Grain - July 2020 - 51
World Grain - July 2020 - 52
World Grain - July 2020 - 53
World Grain - July 2020 - 54
World Grain - July 2020 - 55
World Grain - July 2020 - 56
World Grain - July 2020 - 57
World Grain - July 2020 - 58
World Grain - July 2020 - 59
World Grain - July 2020 - 60
World Grain - July 2020 - 61
World Grain - July 2020 - 62
World Grain - July 2020 - 63
World Grain - July 2020 - 64
World Grain - July 2020 - 65
World Grain - July 2020 - 66
World Grain - July 2020 - 67
World Grain - July 2020 - 68
World Grain - July 2020 - 69
World Grain - July 2020 - 70
World Grain - July 2020 - 71
World Grain - July 2020 - 72
World Grain - July 2020 - 73
World Grain - July 2020 - 74
World Grain - July 2020 - 75
World Grain - July 2020 - 76
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/20111_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_08_01
https://www.nxtbookmedia.com