World Grain - July 2020 - 42

MILLING OPERATIONS

Flour cumulative ash and bran content
Flour Bran Content
7.00

0.550

6.00
5.00

0.500

4.00
0.450
3.00
0.400

2.00

0.350

1.00

0.300

0.00
0%

10%

20%

30%

40%

50%

% B1 (Tempered Wheat)

Figure 1

60%

70%

80%

Bran Content (%)

Cumulative Ash (%) 14% mb

Flour Ash Content
0.600

EUDQSDUWLFOHVPD\FRQWULEXWHWRDEVRUSWLRQ7KH
DFDGHPLF GL൵HUHQWLDWLRQ ZKLOH WHFKQLFDOO\ LPSRUWDQWLVRIOLWWOHLQWHUHVWWRWKLVDXWKRU,QWKLV
DUWLFOH OLJKW QRW UHÀHFWHG EDFN WR WKH VRXUFH
REVHUYHURUGHWHFWRUZLOOEHFRQVLGHUHG$EVRUSWLRQLVFDOFXODWHGE\VXEWUDFWLQJ6SHFWUDO5HÀHFWDQFHIURP
:KHDW HQGRVSHUP RWKHU WKDQ IURP GXUXP
ZKHDW LV JHQHUDOO\ ZKLWH LQ FRORU FRPSDUHG WR
EUDQDQGWKHSLJPHQWVWUDQGIRXQGLQWKHZKHDW
NHUQHO FUHDVH ,QFUHDVHG EUDQ FRQWHQW LQ ÀRXU
VWUHDPVRUJUDGHVUHVXOWVLQDGDUNHUÀRXUZKLFK
RIWHQ LV OHVV GHVLUHG E\ WKH FXVWRPHU ,Q VRPH
FRXQWULHV ÀRXU FRORU LV D PRUH LPSRUWDQW FRQVLGHUDWLRQ RI TXDOLW\ WKDQ ÀRXU DVK FRQWHQW ,Q
RWKHUDUHDVRIWKHZRUOGDVKFRQWHQWUDWKHUWKDQ
FRORULVDGULYLQJTXDOLW\IDFWRU7KHDVKFRQWHQW
RI SXUH HQGRVSHUP YDULHV GXH WR YDULHW\ FODVV
DQG SURGXFWLRQ HQYLURQPHQW YDULDWLRQV IDOOLQJ

% Spectral Absorption

ing because of particle size. When light strikes the surface of
DQH[FHSWLRQDOO\¿QHSDUWLFOHPDVVJLYLQJWKHDSSHDUDQFHRID
Flour Grade
Ash (%)
Spectral
Spectral
VPRRWKVDPSOHVXUIDFHLWLVUHÀHFWHGWRWKHVRXUFHGHWHFWRURU
14% mb Reflectance Absorption
REVHUYHU ,QFUHDVHG OLJKW UHÀHFWHG IURP VDPSOH LV SHUFHLYHG
(%)
(%)
DQG PHDVXUHG LQGLFDWLQJ D OLJKWHU FRORU DSSHDUDQFH$V WKH
F1
0.515
79
21
SDUWLFOHVL]HLQFUHDVHVWKHVXUIDFHLVPRUHURXJKUHVXOWLQJLQ
F2
0.615
75
25
PRUHOLJKWEHLQJUHÀHFWHGR൵LQGL൵HUHQWGLUHFWLRQVRWKHUWKDQ
WKHVRXUFHREVHUYHURUGHWHFWRU
F3
0.650
74
26
'HFUHDVHGOLJKWUHÀHFWHGIURPWKHVDPSOHLVSHUFHLYHGDQG
Straight Grade
0.541
79
21
PHDVXUHG LQGLFDWLQJ D GDUNHU FRORU DSSHDUDQFH 7HFKQLFDOO\
WKHGL൵XVLRQRIOLJKWDOVRPD\LQFOXGHWRVRPHGHJUHHWKHDEVRUSWLRQRIOLJKWHQHUJ\DVRQHPLJKWREVHUYHZHDULQJDGDUN
VKLUWLQWKHEULJKWVXQDQG¿QGLQJRXWLWJHWVPRUHZDUPWKDQ LQDUDQJHRIWRZKLOHWKHDVKFRQWHQWRIEUDQ
DOLJKWVKLUWUHÀHFWLQJOLJKW
LVLQWKHUDQJHRIWR)ORXUFRORUDQGDVKDUHERWK
)ORXUSDUWLFOHVL]HPD\FRQWULEXWHWRGL൵XVLRQZKLOHGDUNHU LPSRUWDQWTXDOLW\SDUDPHWHUVDQGDUHRILQWHUHVWWRPLOOHUVDQG
WKHLUFXVWRPHUV
)LJXUH  VKRZV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH
FXPXODWLYHDVKFRQWHQWDQGFXPXODWLYHOHYHORI
Flour ash and spectral absorption
EUDQFRQWDPLQDWLRQLQÀRXU7KHÀRXUZDVSURAgtron Absorption
GXFHG XVLQJ D %KOHU 7DQGHP 0LOO XVLQJ KDUG
45
UHGZLQWHUZKHDWWHPSHUHGWRPRLVWXUHFRQ40
WHQWIRUKRXUVSULRUWRPLOOLQJ7KHHVWLPDWHG
y = 61.696x - 12.422
35
R² = 0.6633
EUDQ FRQWHQW RI WKH ÀRXU ZDV EDVHG RQ WKH DVK
30
FRQWHQW RI SXUH HQGRVSHUP DQG EUDQ DW 
25
DQGDVKFRQWHQWUHVSHFWLYHO\,QFUHDVLQJFX20
PXODWLYHDVKFRQWHQWUHÀHFWVLQFUHDVLQJSHUFHQW15
DJHRIEUDQFRQWDPLQDWLRQLQWKHÀRXU7KHGDWD
10
UHSUHVHQWHGDUHEDVHGRQDVLQJOHREVHUYDWLRQ,W
5
LV OLNHO\ WKDW DGGLWLRQDO UHSOLFDWLRQV DQG DFWXDO
0
DVK FRQWHQWV RI SXUH HQGRVSHUP DQG EUDQ DVK
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0.900
FRQWHQWIURPWKHVDPSOHPLOOHGZRXOGLPSURYH
Ash (%) 14% mb
FXUYHVLPLODULWLHV
)LJXUHVDUHEDVHGRQÀRXUSURGXFHGLQWKH
Figure 2
HDUO\VXVLQJPRLVWXUHKDUGUHGZLQWHU
42

July 2020 / World Grain / www.World-Grain.com


http://www.World-Grain.com

World Grain - July 2020

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain - July 2020

World Grain - July 2020 - 1
World Grain - July 2020 - 1
World Grain - July 2020 - 2
World Grain - July 2020 - 3
World Grain - July 2020 - 4
World Grain - July 2020 - 5
World Grain - July 2020 - 6
World Grain - July 2020 - 7
World Grain - July 2020 - 8
World Grain - July 2020 - 9
World Grain - July 2020 - 10
World Grain - July 2020 - 11
World Grain - July 2020 - 12
World Grain - July 2020 - 13
World Grain - July 2020 - 14
World Grain - July 2020 - 15
World Grain - July 2020 - 16
World Grain - July 2020 - 17
World Grain - July 2020 - 18
World Grain - July 2020 - 19
World Grain - July 2020 - 20
World Grain - July 2020 - 21
World Grain - July 2020 - 22
World Grain - July 2020 - 23
World Grain - July 2020 - 24
World Grain - July 2020 - 25
World Grain - July 2020 - 26
World Grain - July 2020 - 27
World Grain - July 2020 - 28
World Grain - July 2020 - 29
World Grain - July 2020 - 30
World Grain - July 2020 - 31
World Grain - July 2020 - 32
World Grain - July 2020 - 33
World Grain - July 2020 - 34
World Grain - July 2020 - 35
World Grain - July 2020 - 36
World Grain - July 2020 - 37
World Grain - July 2020 - 38
World Grain - July 2020 - 39
World Grain - July 2020 - 40
World Grain - July 2020 - 41
World Grain - July 2020 - 42
World Grain - July 2020 - 43
World Grain - July 2020 - 44
World Grain - July 2020 - 45
World Grain - July 2020 - 46
World Grain - July 2020 - 47
World Grain - July 2020 - 48
World Grain - July 2020 - 49
World Grain - July 2020 - 50
World Grain - July 2020 - 51
World Grain - July 2020 - 52
World Grain - July 2020 - 53
World Grain - July 2020 - 54
World Grain - July 2020 - 55
World Grain - July 2020 - 56
World Grain - July 2020 - 57
World Grain - July 2020 - 58
World Grain - July 2020 - 59
World Grain - July 2020 - 60
World Grain - July 2020 - 61
World Grain - July 2020 - 62
World Grain - July 2020 - 63
World Grain - July 2020 - 64
World Grain - July 2020 - 65
World Grain - July 2020 - 66
World Grain - July 2020 - 67
World Grain - July 2020 - 68
World Grain - July 2020 - 69
World Grain - July 2020 - 70
World Grain - July 2020 - 71
World Grain - July 2020 - 72
World Grain - July 2020 - 73
World Grain - July 2020 - 74
World Grain - July 2020 - 75
World Grain - July 2020 - 76
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/20111_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_08_01
https://www.nxtbookmedia.com