World Grain - July 2020 - 43

www.World-Grain.com / World Grain / July 2020

Cumulative Ash (5) 14% mb

Spectral Absorption (%)

Cumulative Ash (%) 14% mb

Spectral Reflectance (%)

wheat tempered for 24 hours prior to milling. The
tempered wheat was milled using a batch walking
Flour cumulative ash and spectral absorption
ÀRZ VKHHW SURFHGXUH )ORXU FRORU ZDV PHDVXUHG
Flour Ash
Spectral Absorption
LQGU\ÀRXUVDPSOHVXVLQJDQ$JWURQ0&RORU
0.550
21
0HWHU$JWURQ,QF5HQR1HYDGD86
0.540
20
7KH$JWURQ0FRORUPHWHULVDGLUHFWUHDG
0.530
LQJ UHÀHFWDQFH VSHFWURSKRWRPHWHU GHVLJQHG WR
19
0.520
PHDVXUHWKHUHODWLYHVSHFWUDOTXDOLWLHVRISURGXFW
18
VDPSOHV 7KH PDFKLQH VHW RQ WKH JUHHQ ZDYH
0.510
OHQJWKQPLVFDOLEUDWHGXVLQJDFDOLEUD
0.500
17
WLRQ WLOH IRU WKH ³ 5HODWLYH 6SHFWUDO 5HÀHF
0.490
WDQFH´ UHDGLQJ DQG D  FDOLEUDWLRQ WLOH IRU WKH
16
0.480
³ 5HODWLYH 6SHFWUDO 5HÀHFWDQFH´ UHDGLQJ
15
0.470
:KHQXVLQJWKHJUHHQZDYHOHQJWKOLJKWUHODWLYH
VSHFWUDO UHÀHFWDQFH LV LQYHUVHO\ SURSRUWLRQDO WR
0.460
14
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
the degree of bran contamination in the sample.
% B1 (Tempered Wheat)
7KH KLJKHU WKH UHODWLYH VSHFWUDO UHÀHFWDQFH WKH
EULJKWHU EHWWHU ORZHU DVK WKH ÀRXU )ORXU DVK
FRQWHQWZDVPHDVXUHGXVLQJDFRPPHUFLDO1,5
Figure 3
XQLW ZLWKRXW EHQH¿W RI VWUHDP VSHFL¿F FDOLEUDWLRQ GDWD DQG DVKFRQWHQWEUDQDVKFRQWHQWEUDQDVKSDUWLFOHVL]HVDPSOH
UREXVWDVKFDOLEUDWLRQZKLFK1,5LQVWUXPHQWPDQXIDFWXUHUV preparation for instrument measurement light source changes
KDYHVLQFHGUDPDWLFDOO\LPSURYHG
RU KXPDQ HUURU" :KR NQRZV" 6RPH RI WKRVH FKDQJHV PD\
)LJXUHFRPSDUHVWKH1,5DVKFRQWHQWDQGDEVRUSWLRQRI relate back to process operation management such as roll ad
WKH YDULRXV ÀRXU VWUHDPV IURP WKH PLOOLQJ SURFHVV 6SHFWUDO MXVWPHQWVXQSODQQHGRULQDGYHUWHQWVLIWHUFORWKFKDQJHV3LFN
DEVRUSWLRQZDVFDOFXODWHGE\VXEWUDFWLQJWKHUHÀHFWDQFHIURP your tools and use them wisely.
100. There appears to be a reasonable relationship between
ÀRXU DVK FRQWHQW DQG VSHFWUDO DEVRUSWLRQ:LWK PXOWLSOH H[
Jeff Gwirtz, a milling industry consultant, is president of JAG Services Inc.
periment or test replications combined with utilizing im
He may be reached at jgwirtz@att.net.
SURYHG1,5FDOLEUDWLRQVRUIXUQDFHDVKPHDVXUHPHQWWKH5
YDOXHZRXOGOLNHO\LPSURYH7KH¿JXUHVXSSRUWVWKHJHQHUDOO\
We want to hear from you - Send comments and inquiries
ZHOONQRZQ SULQFLSOH WKDW GDUNHU ÀRXU FRQWDLQV PRUH EUDQ
to worldgrain@sosland.com. For reprints of WG articles,
SDUWLFOHV7KHJUDGXDOUHGXFWLRQV\VWHPRIZKHDWÀRXUPLOOLQJ
e-mail reprints@sosland.com.
KDVDQRSSRUWXQLW\IRULPSURYHPHQW
7KH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ ÀRXU FXPXODWLYH
DVK DQG VSHFWUDO UHÀHFWDQFH LV VKRZQ LQ )LJXUH
Flour cumulative ash and spectral reflectance
$V WKH FXPXODWLYH DVK LQFUHDVHV WKH VSHFWUDO
UHÀHFWDQFHGHFUHDVHV,QFUHDVHGEUDQOHYHOFRQ
Ash Content
Spectral Reflectance
0.550
86
¿UPHGE\LQFUHDVHGDVKFRQWHQWUHVXOWVLQGDUNHU
0.540
ÀRXU LQGLFDWHG E\ ORZHU VSHFWUDO UHÀHFWDQFH
85
7KHFXPXODWLYHDVKFXUYHDQGFXPXODWLYHVSHF
0.530
84
WUDO UHÀHFWDQFH FXUYHV DUH QHDUO\ WKH LQYHUVH RI
0.520
each other.
83
0.510
$V WKH FXPXODWLYH DVK FRQWHQW LQFUHDVHV WKH
0.500
82
spectral absorption increases and the resulting
0.490
FXUYHV DUH VLPLODU DV VKRZQ LQ )LJXUH  5HFDOO
81
IURPHDUOLHUWKDW6SHFWUDO$EVRUSWLRQZDVFDOFXODW
0.480
80
HGE\VXEWUDFWLQJ6SHFWUDO5HÀHFWDQFHIURP
0.470
,QPDNLQJREVHUYDWLRQVUHJDUGLQJÀRXUVWUHDPV
0.460
79
DQG ÀRXU JUDGH FRORU LW LV LPSRUWDQW WR NHHS LQ
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
PLQGWKHOLPLWDWLRQVRIWKHREVHUYDWLRQDQGPHD
% B1 (Tempered Wheat)
VXUHPHQWPDGH&KDQJHVLQREVHUYDWLRQVVKRXOG
EH H[SORUHG FDUHIXOO\ EHIRUH EHLQJ GLVPLVVHG
Figure 4
,V WKH GL൵HUHQFH LQ FRORU UHODWHG WR HQGRVSHUP
43


http://www.World-Grain.com

World Grain - July 2020

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain - July 2020

World Grain - July 2020 - 1
World Grain - July 2020 - 1
World Grain - July 2020 - 2
World Grain - July 2020 - 3
World Grain - July 2020 - 4
World Grain - July 2020 - 5
World Grain - July 2020 - 6
World Grain - July 2020 - 7
World Grain - July 2020 - 8
World Grain - July 2020 - 9
World Grain - July 2020 - 10
World Grain - July 2020 - 11
World Grain - July 2020 - 12
World Grain - July 2020 - 13
World Grain - July 2020 - 14
World Grain - July 2020 - 15
World Grain - July 2020 - 16
World Grain - July 2020 - 17
World Grain - July 2020 - 18
World Grain - July 2020 - 19
World Grain - July 2020 - 20
World Grain - July 2020 - 21
World Grain - July 2020 - 22
World Grain - July 2020 - 23
World Grain - July 2020 - 24
World Grain - July 2020 - 25
World Grain - July 2020 - 26
World Grain - July 2020 - 27
World Grain - July 2020 - 28
World Grain - July 2020 - 29
World Grain - July 2020 - 30
World Grain - July 2020 - 31
World Grain - July 2020 - 32
World Grain - July 2020 - 33
World Grain - July 2020 - 34
World Grain - July 2020 - 35
World Grain - July 2020 - 36
World Grain - July 2020 - 37
World Grain - July 2020 - 38
World Grain - July 2020 - 39
World Grain - July 2020 - 40
World Grain - July 2020 - 41
World Grain - July 2020 - 42
World Grain - July 2020 - 43
World Grain - July 2020 - 44
World Grain - July 2020 - 45
World Grain - July 2020 - 46
World Grain - July 2020 - 47
World Grain - July 2020 - 48
World Grain - July 2020 - 49
World Grain - July 2020 - 50
World Grain - July 2020 - 51
World Grain - July 2020 - 52
World Grain - July 2020 - 53
World Grain - July 2020 - 54
World Grain - July 2020 - 55
World Grain - July 2020 - 56
World Grain - July 2020 - 57
World Grain - July 2020 - 58
World Grain - July 2020 - 59
World Grain - July 2020 - 60
World Grain - July 2020 - 61
World Grain - July 2020 - 62
World Grain - July 2020 - 63
World Grain - July 2020 - 64
World Grain - July 2020 - 65
World Grain - July 2020 - 66
World Grain - July 2020 - 67
World Grain - July 2020 - 68
World Grain - July 2020 - 69
World Grain - July 2020 - 70
World Grain - July 2020 - 71
World Grain - July 2020 - 72
World Grain - July 2020 - 73
World Grain - July 2020 - 74
World Grain - July 2020 - 75
World Grain - July 2020 - 76
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/20111_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_08_01
https://www.nxtbookmedia.com