World Grain - September 2020 - 42

Global pandemic hasn't stopped companies from introducing new equipment
by Arvin Donley

T

KH LPSRUWDQFH RI WKH ÀRXU PLOOLQJ LQGXVWU\ ZDV
QHYHU PRUH DSSDUHQW WKDQ WKLV SDVW VSULQJ ZKHQ
WKH JOREDO FRURQDYLUXV &29,' SDQGHPLF
OHGWRDVXUJHLQGHPDQGIRUUHWDLOÀRXUIRUKRPHXVH
LQ PDQ\ SDUWV RI WKH ZRUOG DV JRYHUQPHQWV RUGHUHG
QRQHVVHQWLDO EXVLQHVVHV VXFK DV UHVWDXUDQWV WR FORVH
DQGFLWL]HQVWRVKHOWHULQSODFHLQDQH൵RUWWRVORZWKH
VSUHDGRIWKHYLUXV
$VKDVEHHQWKHFDVHWKURXJKRXWKLVWRU\LQWLPHVRI
FULVLVLQH[SHQVLYHDQGGXUDEOHJUDLQEDVHGIRRGVVXFK
DVÀRXUKDYHEHHQLQKLJKGHPDQGGXULQJWKLVSDQGHP
LFJRLQJRQLWVQLQWKPRQWKZLWKQRHQGLQVLJKW
7KURXJKRXW WKLV FULVLV HTXLSPHQW VXSSOLHUV ZKR
VHUYHWKHPLOOLQJLQGXVWU\KDYHFRQWLQXHGWRLQWURGXFH
QHZWHFKQRORJ\WKDWPDNHVÀRXUSURGXFWLRQPRUHHI
¿FLHQWDQGLPSURYHVWKHTXDOLW\DQGVDIHW\RIWKHHQG

Bühler
42

SURGXFW 6RPH RI WKHVH EUHDNWKURXJKV DUH W\SLFDOO\
RQ GLVSOD\ DW WKH DQQXDO ,QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQ RI
2SHUDWLYH 0LOOHUV ,$20 &RQIHUHQFH 	 ([SR EXW
WKLV\HDU¶VHYHQWZDVFDQFHOHGEHFDXVHRIWKHSDQGHPLF
+HUH¶VDORRNDWWKHLQQRYDWLYHSURGXFWVWKDWZRXOG
KDYH EHHQ GLVSOD\HG DW WKLV \HDU¶V H[SR LQ 3RUWODQG
2UHJRQ86KDGWKHHYHQWQRWEHHQFDQFHOHGGXHWRWKH
&29,'SDQGHPLF
ALPESA MILLING SYSTEM
%KOHU UHFHQWO\ LQWURGXFHG $O3HVD D FRPSDFW DQG
FRPSOHWHPLOOLQJV\VWHPIRUZKROHZKHDWDWWDÀRXUDQG
ÀRXUIURPVRUJKXP
7KHV\VWHPKDVDWKURXJKSXWRIXSWRWRQVSHUGD\
R൵HUVDKLJKOHYHORIIRRGVDIHW\DQGSURGXFHVDZLGH
UDQJH RI ÀRXU TXDOLWLHV 7KH$O3HVD FRPELQHV GL൵HU
HQWPRGXOHV²IRUIHHGLQJJULQGLQJVLIWLQJEDJJLQJ
SQHXPDWLFFRQYH\LQJDQGDXWRPDWLRQ
7KHVZLWFKFDELQHWRIWKH$O3HVDFRQWDLQVWKHSRZHU
HOHFWURQLFV DQG DQ LQWHJUDWHG WRXFKVFUHHQ WR RSHUDWH
WKHV\VWHP7KH$O3HVDFDQEHRSHUDWHGDQGPRQLWRUHG
IURP YDULRXV GHYLFHV LQFOXGLQJ VPDUWSKRQHV WDEOHWV
DQGSHUVRQDOFRPSXWHUV
,W LV D FRPSDFW YHUVLRQ RI %KOHU¶V 3HVD0LOO PLOO
LQJV\VWHPZKLFKKDVEHHQRSHUDWLQJZRUOGZLGHVLQFH
 7KH $O3HVD UHSODFHV WUDGLWLRQDO FKDNNL VWRQH
PLOOV SURGXFLQJ DXWKHQWLF ZKROH ZKHDW DWWD ÀRXU IRU
FKDSDWLVURWLVSXULVDQGRWKHUÀDWEUHDGV
)RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZEXKOHUJURXSFRP
DANTE WHEAT SCRUBBING TECHNOLOGY
2PDV¶ QHZ 'DQWH ZKHDW VFUXEELQJ WHFKQRORJ\ GH
FUHDVHVPLFURELDOFRXQWWR[LQOHYHOVFKHPLFDOUHVLGXH
DQGWHPSHULQJWLPH
7KH V\VWHP XWLOL]HV XQLTXH ÀRZ SODFHPHQW DORQJ
ZLWKXSJUDGHVWRWUDGLWLRQDOVFRXULQJGHEUDQQLQJWHFK
September 2020 / World Grain / www.World-Grain.com


http://www.buhlergroup.com http://www.World-Grain.com

World Grain - September 2020

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain - September 2020

World Grain - September 2020 - 1
World Grain - September 2020 - 1
World Grain - September 2020 - 2
World Grain - September 2020 - 3
World Grain - September 2020 - 4
World Grain - September 2020 - 5
World Grain - September 2020 - 6
World Grain - September 2020 - 7
World Grain - September 2020 - 8
World Grain - September 2020 - 9
World Grain - September 2020 - 10
World Grain - September 2020 - 11
World Grain - September 2020 - 12
World Grain - September 2020 - 13
World Grain - September 2020 - 14
World Grain - September 2020 - 15
World Grain - September 2020 - 16
World Grain - September 2020 - 17
World Grain - September 2020 - 18
World Grain - September 2020 - 19
World Grain - September 2020 - 20
World Grain - September 2020 - 21
World Grain - September 2020 - 22
World Grain - September 2020 - 23
World Grain - September 2020 - 24
World Grain - September 2020 - 25
World Grain - September 2020 - 26
World Grain - September 2020 - 27
World Grain - September 2020 - 28
World Grain - September 2020 - 29
World Grain - September 2020 - 30
World Grain - September 2020 - 31
World Grain - September 2020 - 32
World Grain - September 2020 - 33
World Grain - September 2020 - 34
World Grain - September 2020 - 35
World Grain - September 2020 - 36
World Grain - September 2020 - 37
World Grain - September 2020 - 38
World Grain - September 2020 - 39
World Grain - September 2020 - 40
World Grain - September 2020 - 41
World Grain - September 2020 - 42
World Grain - September 2020 - 43
World Grain - September 2020 - 44
World Grain - September 2020 - 45
World Grain - September 2020 - 46
World Grain - September 2020 - 47
World Grain - September 2020 - 48
World Grain - September 2020 - 49
World Grain - September 2020 - 50
World Grain - September 2020 - 51
World Grain - September 2020 - 52
World Grain - September 2020 - 53
World Grain - September 2020 - 54
World Grain - September 2020 - 55
World Grain - September 2020 - 56
World Grain - September 2020 - 57
World Grain - September 2020 - 58
World Grain - September 2020 - 59
World Grain - September 2020 - 60
World Grain - September 2020 - 61
World Grain - September 2020 - 62
World Grain - September 2020 - 63
World Grain - September 2020 - 64
World Grain - September 2020 - 65
World Grain - September 2020 - 66
World Grain - September 2020 - 67
World Grain - September 2020 - 68
World Grain - September 2020 - 69
World Grain - September 2020 - 70
World Grain - September 2020 - 71
World Grain - September 2020 - 72
World Grain - September 2020 - 73
World Grain - September 2020 - 74
World Grain - September 2020 - 75
World Grain - September 2020 - 76
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/20111_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_08_01
https://www.nxtbookmedia.com