World Grain - March 2021 - 48

FEATURE: UK MILLERS RELIEVED BY BREXIT DEAL

There'll be no non-tariff barriers to trade.
Instead, there will be a giant free trade zone
of which we will at once be a member.
Boris Johnson, UK prime minister


RI-XQH

PHDQVWKDWWUDGHLQÀRXUEHWZHHQWKH
8.DQGWKH(8LQHDFKGLUHFWLRQFDQ
FRQWLQXHZLWKRXWWDUL൵V´
+RZHYHU WKHUH DUH VRPH ZULQNOHV
WKDWDUHOHVVDWWUDFWLYH:DXJKVDLG
³$OO WUDGH QRZ ZLOO EH RQ µWKLUG
FRXQWU\¶WHUPVPHDQLQJWKDWIXOOFXVWRPV GHFODUDWLRQ DQG GRFXPHQWDWLRQ
ZLOO EH UHTXLUHG RQ PRYHPHQWV EHWZHHQWKH8.DQGWKH(8LQFOXGLQJ
EHWZHHQ *UHDW %ULWDLQ DQG 1RUWKHUQ
,UHODQG ZKHUH JRRGV FRXOG LQ WKHRU\
EHGLYHUWHGWRWKH5HSXEOLF´KHVDLG
³7KLVZLOODGGH[WUDFRVWRQDOOVLGHV
)XUWKHUPRUH WKH 5XOHV RI 2ULJLQ
ZKLFK GH¿QH WKH JRRGV JDLQLQJ DFFHVV WR SUHIHUHQWLDO LH ]HUR WDUL൵V
FDQEHUHVWULFWLYH)RUÀRXUWKHPD[LPXP FRQWHQW RI WKLUGSDUW\ ZKHDW LV
OLPLWHG WR  ZKLFK KDV LPSOLFDWLRQVIRUPLOOHUVRQHLWKHUVLGHXVLQJ
&DQDGLDQZKHDW86GXUXPRU%ODFN
6HDJUDLQDVSDUWRIWKHLUIHHGVWRFN´
:LWK WKHVH SURYLVLRQV WKH DJUHHPHQW OHDYHV PLOOHUV WR FRQFHQWUDWH
RQ RWKHU EXVLQHVV FULWLFDO PDWWHUV
KHVDLG
³7KH WRS SULRULW\ LV WKH FRQWLQXLQJ LPSDFW RI WKH &29,' FULVLV DV
LQIHFWLRQ UDWHV DUH RQFH DJDLQ RQ WKH
ULVH DQG WKH KRVSLWDOLW\ VHFWRU DJDLQ
FORVHG´KHVDLG³(YHU\EXVLQHVVKDV
PHDVXUHVLQSODFHWRSURWHFWVWD൵DQG
PDLQWDLQ VXSSOLHV +RZHYHU WKH ORQJHUWKLVVLWXDWLRQFRQWLQXHVWKHJUHDWHU
WKHOLNHOLKRRGRIDORQJHUWHUPLPSDFW
RQVXSSO\FKDLQVWUXFWXUH6WURQJHUGLYHUVL¿HGEXVLQHVVHVDUHPRUHOLNHO\WR
VXUYLYHZLWKZHDNHUSRVVLEO\VPDOOHU
EXVLQHVVHVORVLQJRXW
³0HDQZKLOH WKH ZKROH FKDLQ
KDV KDG WR FRSH ZLWK YHU\ VWURQJ
ZKHDW SULFHV DURXQG WKH ZRUOG ZLWK
EUHDG ZKHDW TXRWDWLRQV LQ WKH 8.
QRZ FRPIRUWDEO\ DERYH  SHU
WRQQHDQLQFUHDVHRIPRUHWKDQ
\HDURQ\HDU´
EU perspective
/DXUHQW 5HYHUG\ VHFUHWDU\ JHQHUDO
RI WKH (XURSHDQ )ORXU 0LOOHUV WKH
(XURSHDQDVVRFLDWLRQIRUWKHLQGXVWU\
WROG World Grain WKDW ³RXU LQGXVWU\
VXSSRUWHG GXW\IUHH DQG TXRWDIUHH


http://www.mvc-expohleb.ru

World Grain - March 2021

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain - March 2021

World Grain - March 2021 - 1
World Grain - March 2021 - 1
World Grain - March 2021 - 2
World Grain - March 2021 - 3
World Grain - March 2021 - 4
World Grain - March 2021 - 5
World Grain - March 2021 - 6
World Grain - March 2021 - 7
World Grain - March 2021 - 8
World Grain - March 2021 - 9
World Grain - March 2021 - 10
World Grain - March 2021 - 11
World Grain - March 2021 - 12
World Grain - March 2021 - 13
World Grain - March 2021 - 14
World Grain - March 2021 - 15
World Grain - March 2021 - 16
World Grain - March 2021 - 17
World Grain - March 2021 - 18
World Grain - March 2021 - 19
World Grain - March 2021 - 20
World Grain - March 2021 - 21
World Grain - March 2021 - 22
World Grain - March 2021 - 23
World Grain - March 2021 - 24
World Grain - March 2021 - 25
World Grain - March 2021 - 26
World Grain - March 2021 - 27
World Grain - March 2021 - 28
World Grain - March 2021 - 29
World Grain - March 2021 - 30
World Grain - March 2021 - 31
World Grain - March 2021 - 32
World Grain - March 2021 - 33
World Grain - March 2021 - 34
World Grain - March 2021 - 35
World Grain - March 2021 - 36
World Grain - March 2021 - 37
World Grain - March 2021 - 38
World Grain - March 2021 - 39
World Grain - March 2021 - 40
World Grain - March 2021 - 41
World Grain - March 2021 - 42
World Grain - March 2021 - 43
World Grain - March 2021 - 44
World Grain - March 2021 - 45
World Grain - March 2021 - 46
World Grain - March 2021 - 47
World Grain - March 2021 - 48
World Grain - March 2021 - 49
World Grain - March 2021 - 50
World Grain - March 2021 - 51
World Grain - March 2021 - 52
World Grain - March 2021 - 53
World Grain - March 2021 - 54
World Grain - March 2021 - 55
World Grain - March 2021 - 56
World Grain - March 2021 - 57
World Grain - March 2021 - 58
World Grain - March 2021 - 59
World Grain - March 2021 - 60
World Grain - March 2021 - 61
World Grain - March 2021 - 62
World Grain - March 2021 - 63
World Grain - March 2021 - 64
World Grain - March 2021 - 65
World Grain - March 2021 - 66
World Grain - March 2021 - 67
World Grain - March 2021 - 68
World Grain - March 2021 - 69
World Grain - March 2021 - 70
World Grain - March 2021 - 71
World Grain - March 2021 - 72
World Grain - March 2021 - 73
World Grain - March 2021 - 74
World Grain - March 2021 - 75
World Grain - March 2021 - 76
World Grain - March 2021 - 77
World Grain - March 2021 - 78
World Grain - March 2021 - 79
World Grain - March 2021 - 80
World Grain - March 2021 - 81
World Grain - March 2021 - 82
World Grain - March 2021 - 83
World Grain - March 2021 - 84
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/world-grain-april-2021
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/world-grain-march-2021
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/world-grain-february-2021
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2021_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2020_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2019_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2018_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2018_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2017_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2016_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2015_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2015_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2014_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2013_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2012_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/20111_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wg/2011_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2011_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2010_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2009_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2008_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2007_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2006_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_08_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_07_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_06_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_05_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_04_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_03_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_02_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2005_01_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_12_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_11_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_02
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_10_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_09_01
http://digital.world-grain.com/sosland/wg/2004_08_01
https://www.nxtbookmedia.com